spoed: 06-28472774 info@gemmare.nl

Privacy verklaring

Privacyverklaring

 

Naam onderneming: Verloskundigenpraktijk Gemmare
Adres: Ommerweg 13a, Hellendoorn
E-mailadres: info@gemmare.nl
Telefoonnummer: 0548-616510

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u, uw partner en van uw
kind. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie
te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere
dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld
doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met
uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die
dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Als zorgaanbieder zijn wij verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke
bewaartermijn is verlopen en u niet langer cliënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze cliënten die op dit moment bij ons in behandeling zijn of die
bij ons staan ingeschreven maar waarvan de behandeling nog niet is gestart. Daarnaast is deze
privacyverklaring ook van toepassing wanneer u in het verleden bij ons in behandeling bent geweest
of ingeschreven heeft gestaan, wanneer wij de taken van uw reguliere behandelaar hebben
waargenomen of wanneer u een bezoek brengt aan onze website.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw
gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende
categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en
verwijzingen. Wanneer u cliënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens, zoals
uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e‐mailadres.

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren,
raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die
voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden
voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is
dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij
toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.
Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn.
Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn
wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te
waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Inschrijving
Indien u zich inschrijft moet u naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook uw BSN-nummer
opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of
scan. Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

3.2 Behandeling
Wanneer u behandeld wordt, worden de persoonsgegevens van moeder en kind omtrent
behandeling en onderzoek vastgelegd in het medisch dossier van de moeder. In ons elektronische
systeem kunnen diverse gegevens vastgelegd worden waaronder een zorgplan, labuitslagen, echo’s,
contactmomenten en patiëntgegevens. Na de kraamtijd worden de relevante gegevens gedeeld met
jeugdgezondheidszorg (JGZ).

3.3 Andere zorgaanbieders
Soms kan het nodig zijn om een andere zorgaanbieder bij de geboorte te betrekken bijvoorbeeld een
specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze zorgaanbieder.

3.4 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Op
de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren
wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt
betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.5 Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen
enkel de noodzakelijk gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens van u als verzekerde gegevens opvragen voor een controle.
Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen
wij de privacy van onze cliënten altijd voorop stellen.

3.6 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.7 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens – of
wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als
dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt
voor uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte van dat incident.

3.8 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICTleverancier van ons
of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een
verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

3.9 Social media en publieke uitingen
Veel ouders vinden het leuk om de geboorte van een kindje te vieren en wij ook. Indien gewenst
door de ouders, kunnen wij een foto van hun kindje op de website plaatsen. Geboortekaartjes
hangen wij volgens goed gebruik op in de wachtkamer, wij verzoeken u bij het opsturen van het
geboortekaartje aan te geven of u akkoord bent met het ophangen van het kaartje.

3.10 Onderzoek
Binnen de geboortezorg wordt stelselmatig onderzoek gedaan naar de kwaliteit. Dit gebeurt via
enkele digitale systemen, waaronder Peridos en Perined waarin wij gegevens zetten.
Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op
Downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) gegevens vastleggen om de
kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren. U moet
toestemming geven voor de screening en geeft daarmee impliciet toestemming voor het registreren
van de gegevens. Onderzoek van Peridos gebeurt met anonieme data.
Perined verzamelt persoonsgegevens om de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland
te vergroten. Deels door terugkoppeling aan de zorgaanbieders onder andere met spiegelinformatie,
hier wordt impliciete toestemming verondersteld. Voor het onderzoeksdeel wordt gewerkt met
anonieme gegevens. Als dit niet mogelijk is dan wordt uitdrukkelijke toestemming gevraagd voor het
gebruik van de gegevens.

4. Plichten zorgaanbieder

4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al
onze medewerkers die cliëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen, hebben zich verplicht tot
geheimhouding.
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken
of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij geven geen
persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan
het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een cliëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.
Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen hebben wij ook voldoende technische
beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en
eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier
inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een afschrift van uw
dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.
Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw cliëntdossier
aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of uw eigen visie op
een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw
huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u
gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring
vinden waar u een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk.
Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan
een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen
vernietiging.

5.4 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met
ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.5 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de
gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u daartoe schriftelijk een verzoek te doen.
Onderaan de verklaring kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om
binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen
met Riëlle Pruisscher via info@gemmare.nl.

Contact

Praktijk Gemmare
Groen van Prinstererstraat 26
7442 MV Nijverdal

Molen “De Wippe”
Ommerweg 13A
7447 RA Hellendoorn

Telefoonnummer: 0548-616510

Spoed nummer: 06-28472774

Wanneer de verloskundige bellen?

 vroedvrouw Hellendoorn Wanneer je ongerust bent, twijfelt of  vragen hebt!

vroedvrouw Hellendoorn Bij bloed- of vruchtwaterverlies

vroedvrouw Hellendoorn Bij hoofdpijn, sterretjes zien, braken, pijn in bovenbuik of bovenrug

vroedvrouw Hellendoorn Bij minder bewegen van je kind dan  anders

vroedvrouw Hellendoorn Nog geen 37 weken zwanger en  buikpijn of rugpijn die komt en gaat

Gemmare

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Op deze manier blijf ik op de hoogte van alle ontwikkelingen en veranderingen in de verloskunde. Ik ben als verloskundige geregistreerd in het BIG-register. Daarnaast sta ik ook vermeld  in het Kwaliteitsregister voor Verloskundigen.